Reklamační Řád společnosti Servis Mobilov, s.r.o. (dále také „“)

Tento RŘ upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při reklamaci zboží ze strany kupujícího během záruční doby.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní jméno: Servis Mobilov, s.r.o.

sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 47 663 961
zápis: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 96835/B
DIČ: 2024022440
IČ DPH: SK2024022440
telefon: +421 915 155 155
e-mail: info@freshmobile.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: +421 2 5827 2172; +421 2 5827 2104
fax. č.: +421 2 5827 2170

www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

OBSAH RŘ:

 1. Obecná ustanovení
 2. Odpovědnost prodávajícího
 3. Právo kupujícího na reklamaci
 4. Lhůty pro uplatnění reklamace
 5. Postup uplatnění a vyřízení reklamace
 6. Způsob vyřízení reklamace
 7. Závěrečná ustanovení

 1. Obecná ustanovení

  1. V souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích (dále také „zákon o ochraně spotřebitele“) a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, vydává prodávající (dále jen „prodávající“), tento reklamační řád.

  2. RŘ upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „zboží“), na které byla poskytnuta záruka, a které si zakoupili zákazníci (dále jen „kupující“) od Prodávajícího, a určuje místa, na kterých může kupující uplatnit své právo na reklamaci a požádat o odstranění vady, která se na zboží vyskytla po jeho převzetí v záruční době nebo kterou zboží měl při jeho převzetí kupujícím as tímto právem z odpovědnosti za vady související práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

  3. Koupě zboží probíhá přes internetový obchod prodávajícího, bližší podmínky jehož upravují Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále také „V.O.P.“). Tento RŘ je nedílnou součástí V.O.P. a kupující je povinen se seznámit s RŘ a V.O.P. ještě před objednáním zboží u prodávajícího.

 2. Odpovědnost prodávajícího

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží, které si kupujícím zakoupil z jejího vlastnictví prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího: a) má požadovanou kvalitu a užitné vlastnosti, výrobcem udané jeho provozně technické parametry a že jeho používání na určené účely bylo schváleno v souladu s příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy na území Slovenské republiky, b) odpovídá podle obecně závazných právních předpisů také zdravotním, hygienickým a jiným podmínkám v nich stanoveným, c) je bez vad, d) se mu prodal za cenu, kterou měl v okamžiku nabídky a jeho prodeje a že tato cena se mu i správné účtovala.

  2. Při prodeji zboží je prodávající povinen vydat kupujícímu doklady o koupi zboží (záruční list, písemný návod apod., podle povahy zboží).

 3. Právo kupujícího na reklamaci

  1. Kupující má právo na reklamaci vady zjištěné na jím zakoupeném zboží. Toto právo kupujícího se však nevztahuje na vadu zboží, za kterou prodávající neodpovídá. Pokud má zboží zjevné poškození, tzn. pokud vykazuje zjevné poškození už obal zboží při jeho prodeji kupujícímu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává nárok kupujícího vůči prodávajícímu z kupní smlouvy i nadále zachován.

  2. Pokud jde o vadu, kterou má zboží při jeho převzetí kupujícím, kupující je povinen své právo na reklamaci vady jím zakoupeného zboží uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost prohlédnout si zboží, nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud v této lhůtě nevytkne vadu, právo zanikne.

  3. Pokud jde o vadu, která neexistovala v okamžiku převzetí zboží kupujícím, a tedy se vyskytla až po šesti měsících ode dne převzetí, kupující je povinen ji vytknout do šesti měsíců od jejího zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

  4. Pokud kupující neuplatní u prodávajícího své právo na reklamaci vady u něj zakoupeného zboží v záruční době, toto jeho právo zanikne. Na reklamaci vady zakoupeného zboží, kterou kupující uplatní u prodávajícího po uplynutí jeho záruční doby, se nepřihlédne.

  5. Pokud kupující uplatnil právo z odpovědnosti prodávajícího za ním reklamovanou vadu zboží, prodávající je povinen mu vydat doklad uplatnění této jeho reklamace.

  6. Doklad podle bodu 5 tohoto článku je prodávající povinen vydat kupujícímu již při uplatnění jeho reklamace, a to i tehdy, pokud reklamaci nemůže vyhovět na místě a ihned nebo v celém rozsahu, jakož i když se vůbec nevyhoví reklamaci kupujícího.

  7. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace.

  8. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení, náklady jehož bez ohledu na výsledek odborného posouzení nese výlučně prodávající. Pokud kupující reklamaci uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 4. Lhůty pro uplatnění reklamace

  1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího. Moment převzetí zboží podrobněji upravují V.O.P. prodávajícího.

  2. Délka záruční doby je 24 měsíců.

  3. Záruční list obsahuje obchodní jméno prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání, obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky. Jako záruční list může sloužit i doklad o koupi zboží, který obsahuje uvedené náležitosti. Na žádost kupujícího prodávající vždy vydá zvláštní záruční list ke zboží.

  4. Při výměně reklamovaného zboží za nové zboží začne běžet od jeho převzetí nová záruční doba. Výměna pouze některé části reklamovaného zboží se považuje za opravu zboží.

  5. Do záruční doby se nepočítá doba mezi dnem, kdy kupující uplatnil své právo z odpovědnosti za vady u prodávajícího a dnem, od kterého si byl kupující povinen po skončení jeho opravy opravené zboží převzít.

 5. Postup uplatnění a vyřízení reklamace

  1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit na adrese u prodávajícího - Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, osobně, poštou nebo kurýrem. Kupující může vadné zboží určený k reklamaci zaslat přepravní službou na uvedenou adresu prodávajícího. V takovém případě se doporučuje reklamované zboží důkladně zajistit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, a rovněž zásilku zřetelně označit "REKLAMACE". Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o koupi zboží, podrobný popis chyby, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (hlavně zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i chyby zboží.

  2. V případě, že kupující požaduje opravu vadného zboží a v záručním listě je uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

  3. Reklamaci může kupující uplatnit předáním vadného zboží a příslušných dokladů, případně jeho zasláním (poštou nebo kurýrní službou), do místa uvedeného v bodě 1.

  4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit servisní list a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. V případě nepředložení uvedených dokladů reklamace nebude uznána za záruční. Neúplný nebo nesprávně vyplněný servisní list je neplatný. Kupující je povinen předložit doklady o případných předchozích opravách souvisejících se zárukou.

  5. Kupující při uplatnění reklamace přesně popíše vadu zboží a způsob, jakým se vada projevuje. V reklamačním protokolu zákazník uvede kontaktní adresu (adresu bydliště, pobytu, příp. sídla, telefonní číslo, e-mail), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace a v případě potřeby údaje uvedené v bodě 12. tohoto článku. Prodávající neodpovídá za případné nesprávné údaje uvedené kupujícím v reklamačním protokolu a za nemožnost doručení písemností na kupujícím uvedenou kontaktní adresu. V reklamačním protokolu kupující zároveň uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady si uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vyřízené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou).

  6. Pokud kupující zasílá vadné zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je povinen zabalit jej do vhodného obalu, který zboží dostatečně chrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží, přičemž je povinen zásilku označit příslušnými symboly. Za škodu na zboží způsobenou jeho nevhodným zabalením prodávající neodpovídá.

  7. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy kupující uplatnil reklamaci u prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku. Při osobním uplatnění reklamace je to den předání vadného zboží spolu s příslušnými doklady prodávajícímu nebo autorizovanému středisku. Při zaslání vadného zboží prodávajícímu příp. servisnímu středisku se za den zahájení reklamačního řízení považuje den, kdy vadné zboží spolu s příslušnými doklady byl doručen prodávajícímu příp. servisnímu středisku.

  8. V případě, že kupující při uplatnění reklamace nepředá všechny požadované doklady, příp. tyto nejsou čitelné nebo předáván zboží není kompletní, reklamační řízení začíná až dnem předání kompletního zboží a všech požadovaných dokladů. Pokud kupující ani na výzvu prodávajícího nedoplní chybějící doklady a zboží, reklamace bude považována za nedůvodnou.

 6. Způsob vyřízení reklamace

  1. Pokud se na zboží během záruční doby vyskytne vada, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné. Odstranitelnými vadami jsou vady, jejichž odstraněním se nezhorší kvalita a užitné vlastnosti zboží.

  2. Pokud provedenou záruční opravou zhoršil vzhled zboží a nebyla porušena jeho funkčnost, je možné řešit reklamaci slevou z kupní ceny.

  3. Kupující má právo požadovat bezplatnou výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy:
   1. pokud se na zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady,
   2. jde sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat; za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím nejméně dvou předchozích opravách,
   3. jde sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro větší počet vad zboží řádně užívat; za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží,
   4. prodávající nevybaví reklamaci v zákonné 30denní lhůtě (v tomto případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu).
  4. Pokud se na zboží objeví jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

  5. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny se přihlédne k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení zboží a možnost jeho dalšího užívání. O výši poskytované slevy rozhoduje prodávající.

  6. Pokud zboží prodávané za nižší cenu má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  7. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
   1. předáním opraveného zboží
   2. výměnou zboží
   3. vrácením kupní ceny zboží (při odstoupení kupujícího od smlouvy)
   4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
   5. písemnou výzvou k převzetí plnění
   6. odůvodněným zamítnutím reklamace
  8. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 CFU o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrokům ve znění pozdějších předpisů.

 7. Závěrečná ustanovení

  1. Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem 06.05.2015 a nahrazuje všechny předchozí reklamační řády prodávajícího regulující podmínky reklamace při prodeji zboží přes internetový obchod prodávajícího.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto RŘ bez předchozího upozornění, přičemž každá změna bude platná a účinná dnem jejího zveřejnění na stránce internetového obchodu prodávajícího.

V Bratislavě, dne 01.05.2020


Porovnat