Všeobecné obchodní podmínky správce internetového obchodu, společnosti Servis Mobilov, s.r.o. (dále jen "V.O.P.")

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost Servis Mobilov, s.r.o. a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží na internetové stránce elektronického obchodu freshmobile.sk

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní jméno: Servis Mobilov, s.r.o.

sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 47 663 961
zápis: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 96835/B
DIČ: 2024022440
IČ DPH: SK2024022440
telefon: +421 915 155 155
e-mail: info@freshmobile.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: +421 2 5827 2172; +421 2 5827 2104
fax. č.: +421 2 5827 2170

www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

OBSAH V.O.P.:

 1. Obecná ustanovení
 2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti kupujícího
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodací podmínky
 6. Kupní cena a platební podmínky
 7. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
 8. Podmínky zpracování osobních údajů
 9. Odstoupení od kupní smlouvy / zrušení objednávky
 10. Závěrečná ustanovení

 1. Obecná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly zpracovány dle platné legislativy SR, zejména Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a Zákona o elektronickém obchodu , vše ve znění pozdějších předpisů.

  2. Prodávající jako správce internetového obchodu zveřejňuje seznam zboží, které nabízí zákazníkovi a umožňuje mu tak zboží objednávat a kupovat prostřednictvím aplikace na internetové stránce freshmobile.sk. Takový nákup zboží mohou uskutečňovat tak fyzické i právnické osoby (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“).

  3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si tyto V.O.P. přečetl a jejich obsahu porozuměl. Tyto V.O.P. se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentováno na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen „Kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.

  4. Tyto V.O.P. jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

  5. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce „Dostupnost" a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

  6. Prodávající je vázán ve vztahu ke kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

 2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

  1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:

   • e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,
   • pomoci kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
   • telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.
  2. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako „Potvrzení objednávky", o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky.

  3. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:

   • dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,
   • název a cenu zboží, cenu přepravy,
   • adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby,
   • podmínky a způsob přepravy.
  4. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít rovněž písemnou formu.

 3. Práva a povinnosti prodávajícího

  1. Prodávající je povinen:

   • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu při přepravě,
   • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
   • neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, např. prostřednictvím emailu,
   • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a doklady předepsané platnými právními předpisy SR (návod v slovenském jazyce, potvrzený záruční list, dodací list, daňový doklad, fakturu).
  2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 4. Práva a povinnosti kupujícího

  1. Kupující je povinen:

   • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
   • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
   • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,
   • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
  2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.
 5. Dodací podmínky

  1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

  2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu prostřednictvím kurýra ve lhůtě do 14 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

  3. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy byl kupujícímu dostupný, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání zboží třetí osobě prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu.

  4. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

  5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Pokud je obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit kurýrovi / dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše kurýr / dopravce s kupujícím záznam, tzv. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.

  6. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy jehož součástí bude i uvedení účtu kupujícího.

  7. V případě, že si kupující po potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, prodávajícímu vzniká nárok na náhradu vzniklé škody.

  8. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně uvedením nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.

  9. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

 6. Kupní cena a platební podmínky

  1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena") formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím Slovenské pošty, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v potvrzení objednávky. Při bezhotovostní úhradě na účet prodávajícího se za den platby považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny před potvrzením objednávky kupujícímu v případě změny právních předpisů, změny měnových kurzů, při výrazném nárůstu míry inflace nebo změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. O této změně je prodávající povinen informovat kupujícího neprodleně.

  3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

  4. V případě že kupující zaplatí kupní cenu prodávajícímu ve smyslu kupní smlouvy, kupující bude oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnou legislativou SR a těmito V.O.P.

  5. Poštovné se řídí cenami přepravy jednotlivých přepravců.

  6. Všechny ceny za zboží a všechny poplatky v internetovém obchodě prodávajícího jsou uváděny včetně DPH. Všechny případně nabízené akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

 7. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 8. Podmínky zpracování osobních údajů

  1. Správce

   Správcem osobních údajů je společnost

   Servis Mobilov, s.r.o.
   se sídlem Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
   IČO: 47 663 961
   Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka číslo 96835/B

   Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
   Daniel Štrba
   Tel. č.: +421 915 155 155
   e-mail: eshop@freshmobile.sk

  2. Zásady zpracování osobních údajů
   1. Správce se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby Správce mohl nabídnout hodnotné služby subjektům údajů, potřebuje znát některé osobní údaje subjektů údajů. Správce tyto údaje zpracovává způsobem, aby nedocházelo k zásahům do základních práv a svobod subjektů údajů a zároveň chrání osobní údaje subjektu údajů před jejich zneužitím.
   2. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů vždy jen na konkrétní účely vymezené v těchto Podmínkách.
   3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na jednotlivé účely v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon"), jakož i v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR"). Plnění zákonných povinností Správce v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování Správce.
   4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány vždy v přiměřeném rozsahu a na dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu samotného zpracování.
   5. V zájmu zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů má Správce přijaté personální, organizační a technická opatření, které jsou zakotveny a podrobněji definovány v interních řídících předpisech Správce.
   6. Správce neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí.
  3. Účely zpracování osobních údajů

   Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro následující účely:

   1. Nákup zboží v e-shopu Správce, dodání zboží, a vyřizování reklamací
    1. Správce zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží a vyřizování reklamací osobní údaje subjektů údajů v rozsahu:
     • Jméno a příjmení
     • Adresa
     • Telefonní číslo
     • E-mailová adresa
     • Data související s bezhotovostní platbou za zboží.
    2. Právním základem zpracování osobních údajů je § 13 odst. 1 písm. b) Zákona. Zpracovávání osobních údajů při nákupu a dodání zboží z e-shopu je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží. Absence osobních údajů subjektu údajů má za následek nemožnost uzavření smlouvy o koupi zboží.
    3. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány během období plnění smlouvy a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.
    4. Příjemci osobních údajů jsou:

     DATACON a.s.
     Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
     IČO: 35 757 388
     Zapsaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6414/B

     Slovak Parcel Service, s.r.o.
     Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SR
     IČO: 31 329 217
     Zapsaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 3215/B

     Zásielkovňa s. r. o.
     Sídlo: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, SR
     IČO: 31 329 217
     zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 105158/B

   2. Zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách
    1. Správce zpracovává na účely zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách (dále jen „marketing") osobní údaje subjektů údajů v rozsahu:
     • Jméno a příjmení
     • Adresa
     • Telefonní číslo,
     • E-mailová adresa.
    2. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely marketingu je souhlas subjektu údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů zaškrtnutím příslušného políčka (přihlásit se k odběru novinek, přijímat speciální nabídky našich partnerů) před odesláním objednávky nebo při registraci v e-shopu Správce. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účel marketingu je dobrovolné, Správce ním nepodmiňuje uzavření smlouvy ani poskytnutí jakékoli jiné služby.
    3. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány na dobu udělení souhlasu. Souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu jako je souhlas.
    4. Pro rozesílání marketingových letáků a nabídek používáme službu mailchimp:

     The Rocket Science Group, LLC
     675 Ponce de Leon Ave NE
     Suite 5000
     Atlanta, GA 30308
     USA

   3. Plnění zákonných povinností Správce
    1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností Správce v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.
    2. Právním základem zpracování je § 13 odst. 1 písm. c) Zákona. Zpracování osobních údajů Správcem je nezbytné k plnění zákonných povinností Správce vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani z příjmů, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o archivnictví a spisové.
    3. Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.
    4. Příjemci osobních údajů jsou:

     DATACON a.s.
     Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
     IČO: 35 757 388
     Zapsaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6414/B

   4. Registrace v e-shopu
    1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely registrace v e-shopu Správce v rozsahu, který odpovídá údajům vyplněným v registračním formuláři Správce, přičemž jde zejména o:
     • Jméno a příjmení
     • Adresu
     • Telefonní číslo
     • E-mailovou adresu
    2. Právním základem zpracování osobních údajů je § 13 odst. 1 písm. b) Zákona.
    3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.
   5. Zjišťování spokojenosti s nákupem prostřednictvím programu Ověřeno zákazníky přes portál Heureka.cz
    1. Správce zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží a vyřizování reklamací osobní údaje subjektů údajů v rozsahu:
     • E-mailová adresa
     • Údaje o zakoupeném zboží.
    2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je správce portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
  4. Práva subjektů údajů
   1. Subjekt údajů má podle § 21 Zákona právo na přístup ke svým osobním údajům. Správce je povinen poskytnout dotčené osobě údaje, které zpracovává. Subjekt údajů má rovněž právo na informace o:
    1. účelu zpracování osobních údajů,
    2. kategorii zpracovávaných osobních údajů,
    3. identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
    4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
    5. právě požadovat od Správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracovávání osobních údajů,
    6. právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů,
    7. zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů,
    8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování.
   2. Subjekt údajů má podle § 22 Zákona právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.
   3. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud je dán jeden z důvodů podle § 23 odst. 2 Zákona.
   4. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, pokud je dán jeden z důvodů podle § 24 odst. 1 Zákona.
   5. Subjekt údajů má právo přenést své osobní údaje dalšímu Správci za podmínek stanovených v § 26 Zákona.
   6. Subjekt údajů má právo u Správce namítat zpracovávání osobních údajů.
   7. Subjekt údajů si může svá práva uplatnit kontaktováním Správce:
    1. písemně, na adresu sídla Správce s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
    2. elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo
    3. telefonicky na výše uvedeném čísle.
   8. Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Zákonem, Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy SR. Orgánem příslušným k řízení o ochraně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů SR, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy / zrušení objednávky

  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet určený kupujícím.

  2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky, a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy jehož součástí bude i uvedení účtu kupujícího.

  3. Kupující (spotřebitel) je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo v rámci uvedené lhůty zboží rozbalit a odzkoušet jeho vlastnosti a funkčnost způsobem obdobným a obvyklým při koupi zboží v kamenné prodejně; tím se však nemá namysli začít zboží používat na určený jeho účel. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty na odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy vrátit prodávajícímu zboží v souladu s tímto článkem V.O.P. Pro účely identifikace zahájení běhu lhůty na odstoupení od kupní smlouvy se zboží považuje za převzato kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo v případech:

   • že se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, lhůta je zahájena okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo
   • když se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, lhůta je zahájena okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo
   • když se zboží dodává opakovaně v určeném období, lhůta je zahájena okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
  4. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, čistý, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi (fakturou), a pokud je to možné i s originálním balením (originální balení není podmínkou). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá. Zboží splňující uvedené podmínky kupující může vrátit prodávajícímu jeho zasláním nebo fyzickým donesením na adresu: Servis Mobilov, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

  5. Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet určený kupujícím, a to nejpozději do 14 dnů poté, co bylo v souladu s těmito V.O.P. prodávajícímu oznámeno odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než prodávající fyzicky obdrží vrácené zboží od kupujícího, resp. bude mít za prokázáno, že v uvedené lhůtě kupující odevzdal zboží k přepravě prodávajícímu.

  6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění.

  7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je smluvními stranami dohodnuto, že za dobu používání se nepovažuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. do předání zboží kurýrní službě za účelem přepravy zboží prodávajícímu.

  8. Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesplňuje požadavky podle bodu 4 tohoto článku, prodávajícímu vznikne vůči kupujícímu právo na náhradu všech nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu i škody s tím spojené.

  9. Zákazník je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží, písemně u prodávajícího nebo elektronickou poštou na adrese info@freshmobile.sk. Jiné formy uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy prodávající neakceptuje. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil..

  10. 10. Formulář na odstoupení od kupní smlouvy je možné stáhnout [kliknutím zde] (formulář je ve formátě PDF). Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení musí obsahovat údaje v něm požadované.

  11. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto V.O.P., zejména v tomto článku, odstoupení od kupní smlouvy nebude platným a účinným právním úkonům a prodávající není povinen vrátit kupujícímu žádné platby. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží při neplatném odstoupení snáší v celém rozsahu kupující.

  12. Kromě případů, kdy je odstoupení od kupní smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

   • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
   • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
   • na dodávku novin, periodik a časopisů,
   • na dodávku zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
   • na dodávku zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
  13. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky kupujícímu až po uplynutí lhůty pro dodání zboží. Pokud objednávka ještě nebyla prodávajícím potvrzena, minimálně však ve lhůtě do 24 hodin od jejího přijetí, má kupující právo objednávku stornovat, a to bez jakéhokoli storno poplatku.

  14. Pokud kupující stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty prodávajícím, storno poplatek mu nebude účtován a uhrazena záloha nebo celá zaplacená částka mu bude vrácena ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky) bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím.

  15. Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu info@freshmobile.sk, telefonicky nebo osobně v sídle prodávajícího.

  16. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito V.O.P. nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě. Správce internetového obchodu má právo stornovat objednávku i v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky od kupujícího, nebo od jejího potvrzení. O stornování objednávky bude kupující prokazatelně informován telefonicky nebo emailem.

  17. V případě, že kupující zcela nebo částečně zaplatil kupní cenu za zboží, při kterém došlo k stornu objednávky, bude mu tato částka vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky), bezhotovostním převodem na jím určený účet.

  18. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží podle těchto V.O.P. bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží prodávajícímu zaplatil. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu tzv. dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

  19. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky v souladu s tímto článkem V.O.P. nese kupující v celém rozsahu.

  20. V případě, že je kupujícím právnická osoba, t. z. pokud zboží nakupuje v souvislosti se svou podnikatelskou činností, odstoupení od kupní smlouvy se nebude řídit tímto článkem V.O.P. ale příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

 10. Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

  2. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna soukromě ve formě e-mailových zpráv, resp. listovních zásilek či telefonicky.

  3. Kupující si je vědom, že koupí zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva Slovenské republiky a budou řešeny příslušnými obecnými soudy Slovenské republiky. Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.

  5. Pokud kupující (spotřebitel) není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, kupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne odeslání žádosti kupujícím, kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ARS"). Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím podle Zákona o ARS je: (i) Slovenská obchodní inspekce [kontakt: Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava, elektronicky ars@soi.sk nebo adr@soi.sk] nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující (spotřebitel) může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line (v jazyce, který si zvolí), která je dostupná na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující (spotřebitel) při předkládání podání platformou pro řešení sporů on-line vyplní příslušný elektronický formulář stížnosti, předloží informace dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line a může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

  6. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu stanovenou podle příslušných právních předpisů SR, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

  7. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění, zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a plnění na jejich základě. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že není stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

  8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

  9. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky, případně jiné podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

  10. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy SR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

V Bratislavě, dne 01.05.2020


Porovnat